بیشتر اطلاعات ، سوابق و تجربیات من در خصوص موارد مرتبط با بازرگانی و تجارت، اعم از داخلی و خارجی، است. آشنایی مناسبی هم با قوانین و مقررات مرتبط دارم . پس بدیهی است که امکان تهیه مطلب اعم از مقاله یا … در این زمینه ها برای من راحت تر باشد . اما در سایر موضوعات نیز امکان بهره گرفتن از سایر دوستانم نیز برایم متصور است.
بیش از نیمی از تجربیات من در استان های مختلف در زمینه سازمان ها و ویژگی های بازرگانی داخلی است . با توجه به این سوابق و تجربیات و البته با دلگرمی به داشتن دوستان بسیار عزیز در کلیه استان های کشور و کمک آنها، می توانم مشاوره و حتی برنامه یا مشارکت و اجرای مناسبی در این زمینه ارائه دهم .
علاوه بر سوابق اداری در استان های مرزی و صادرکننده و واردکننده ، تجربیات ، اطلاعات و سوابق حاصل از فعالیت در یکی از سطوح برجسته مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، حضور چند ساله در کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات،  آشنایی با تعرفه و شرایط و ضوابط گمرکی و بعضاً کار عملی و تجربه حضوری در این زمینه ها کمک کرده است تا در زمینه پیدا کردن تأمین کننده مناسب در سایر کشورها، واردات و ترخیص کالا و … ظرفیت مناسبی ایجاد شود .