مقالات را در بخش های زیر مرور فرمایید :

 : لطفاً توجه فرمایید

.برخی از این مقالات مرتبط با زمان خاصی می باشند و ممکن است با تغییر زمان، در نگاه به آن مسأله ، تغییراتی صورت گرفته باشد

برخی از این مطالب نظر شخصی من هست و برخی بنا به نیاز به بازنشر آن ، تهیه شده است .

.استفاده از مطالب مندرج در این مقالات صرفاً با ذکر نام نویسنده مجاز است

در صورت نیاز به استفاده ، امکان ارسال متن مقاله در قالب Word وجود دارد. در صورت نیاز از طریق ایمیل درخواست خود را ارسال فرمایید .


مقاله شماره ۲ از https://lowecon.um.ac.ir/index.php/eer/article/view/39698 برگرفته شده است .